Page 5 - VKM 2018. OKTÓBER
P. 5

MÚLTUNK

      Balogh István szerint az  1927-ben dr. Bőgel József
     épület a provinciális copfstí- veszi meg az épületet,
     lus legszebb debreceni pél- Pfanschmid Teréz (özv.
     dája. A Kossuth utcai 14,70 m  Váradi Szabó Sándorné)
     széles, 10,02 m főpárkány  örököseitől, és renoválja az
     magasságú homlokzat finom  épületet. Az utcai homlokza-
     homorú szögtöréssel követi  ton 1927-ben a földszint keleti
     az utcai telek vonalát. Az  végén lejáratot nyitottak a
     erőteljes osztópárkány alatt  pincében kialakított új mű-
     négy ablak, íves záródású  helyhez, mely lejárat idegen
     kapu gazdagon faragott  az épülettől és a későbbi
     kapubélletekkel, az emeleten  műemléki felújítás során sem
     hat téglány ablak. Mind a  tudták megszüntetni. Balogh
     földszinten, mind az emele- István 1952. évi városképi
     ten egy-egy ablak, zsalugá-
     teres vakablak. Az ablakok
     egyszerű, tagozatos kere-
     tezésűek. Az erősen kiugró
     kazettás főpárkány alatt a
     képszékben finom mintázatú
     indadísz fut végig. Az emeleti
     homlokzatvégeken kváderes
     armírozás fut – akárcsak a
     felújítás előtti udvari hom-
     lokzaton. A főpárkány fölött
     cserépfedésű manzárdtető,
     jellegzetes tetőablakokkal.
     Az udvarra vezető kapuáthaj-
     tó négy cseh süveg boltozatú
     mezősorral tagolt, a határoló
     oldalfalakon 4–4 ívezetes,
     tagozatos falfülkékkel, amely-
     ből egyik oldalon a földszinti                        utólagos „Szilikofób Andhid-
     bejárat, mellette a lépcsőház                         ro” márkanevű falszigetelé-
     megnyitott árkádnyílása                            sét, bekapcsolják az épületet
     látható. A lépcsőház ajtaja                          a távfűtésbe. Vélhetően
     és korlátja művészi áttört                          az eredeti állapot rekonst-
     kovácsoltvas munka.                              rukciójaként, kibontják az
      Az udvari homlokzaton,                            emeleti, ívezetes árkádsor
     a földszinten 7 félköríves,                          befalazását, a földszinti
     az emeleten 7 kosáríves                            beüvegezéseket, az északi
     boltozatos árkádsor fut, az                          lépcsőház keskeny ablakait,
     északi épületvégen kiugró                           és eltávolítják a kváderezést
     lépcsőházzal, amely szintén  és műemléki vizsgálata egy           a homlokzatokról. Lényegé-
     ívezetes nyílásokkal alakított.  rendkívül leromlott állagú –        ben a mai állapotot hozzák
     Az udvari homlokzaton a  a maitól eltérő homlokzatú             létre, bár később is történnek
     vélhetően különböző időben  – épületet mutat, elsősorban           beavatkozások, így 2000
     átépült épületrészek szögtö- az udvari részeken, amelyet           áprilisában építési engedélyt
     réssel csatlakoznak egymás- a Déri Múzeum 1953-as fotói  kívül-belül, de nem gondos- adnak ki az épülethomlokzat
     hoz. (A két épületrész eltérő  is megerősítenek. Az udvari  kodtak az épületet nagymér- és tető felújítására.
     belső boltozati rendszerű,  homlokzaton az emeleti  tékben korrodáló felszívódó  A telek hátsó udvari részén
     eltérő tetőszerkezetű, az  árkádíveket befalazták,  nedvesség megakadályo- egy barokk stílusban épült
     északi épület végkialakítása  tengelyükben nagymére- zásáról, valamint a lakások  földszintes lakóház van, az
     nem illeszkedik a Litsmann-i  tű ablakokat helyeztek. A  korszerűsítéséről. A felújított  ajtó szemöldöke felett 1778-
     épületrészhez.) Az udvari  földszint első három boltívét  épület homlokzatait a koráb- as évszám olvasható.
     homlokzat földszinti ívei  beüvegezték. A kiugró hátsó  bi állapotnak megfelelően  Az épület műemléki feldol-
     felett 4 homokkő (gipsz?)  lépcsőházon keskeny ablakok  meghagyták – így maradt az  gozásáról és a felújítások mó-
     relief jelenik meg. Kocsihajtó  voltak. Az épület a földszin- emeleti befalazott árkádsor,  dozatairól nincs ismeretünk.
     isteneket, félisteneket jelení- ten és az emeleti befalazott  és a kváderezett homlokzat. A jelenleg igen szépen kar-
     tenek meg ovális keretben,  árkádívek oszlopain kvádere- 1976-ban az Ingatlankeze- bantartott Balogh Péter-féle
     a medalionokat egységes  zett. Az átalakítások vélhető- lő és Közvetítő Vállalat az  épület a város egyik emble-
     sarokdíszek egészítik ki  en még az 1800-as években  Országos Műemléki Fel- matikus műemlék épülete.
     téglány alakúvá. Kürti Katalin  történtek (?), de sajnos nem  ügyelőséggel egyeztetett
     szerint: Hermész–Merkúr (a  készültek tudományos igényű  tervet készít az épület teljes  Gellér Ferenc
     kereskedők, a tolvajok félis- falkutatások és építésztör- – rehabilitációs – felújítására.
     tene), Poszeidon tengeristen,  téneti elemzések, amelyek  Az építésztervező Balassa  Az archív tervek a DMJV
     Arész (Mars) hadisten és egy  biztos támpontot nyújthatná- Bálint volt. A felújítás során  Mikrofilmtárának tulajdona
     napistenség alakjával állunk  nak a helyzet megítélésére.  összkomfortos lakásokat   Az archív fotók
     szembe.          1961-ben felújítják az épületet  hoznak létre, elvégzik a falak  a Déri Múzeum tulajdona

                  VÁSÁROLJON TUDATOSAN!  5 W W W.VAROSKOZPONT.HU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10