Page 4 - VKM 2018. OKTÓBER
P. 4

MÚLTUNK


     A Debreceni


     „Balogh Péter
     -féle ház”
     Kossuth u. 18.

     Debrecen egyre fogyó 18- 17. századtól vezeti. Innen  a keleti telekhatáron egy  befejezést illetően figyel-
     19. századi polgárháza-  tudjuk, hogy 1776 áprilisában  háromosztatú, boltozatos,  met érdemel. Balogh István
     inak egyik szép fennma-  Veresmarti Kata – Békési  alápincézetlen, szabadké- Debrecen 1952-es városképi
     radt épülete, az egykor  Mihály özvegye, és lánya  ményes lakóház, amely más  és műemléki vizsgálatában
     Cegléd u. (ma Kossuth u.)  Békési Mária férjével – Spáh  szerkezeti kialakítású, mint az  Povolny Ferencnek tulaj-
     18. sz. emeletes lakóház,  Sámuellel, megvette a házat.  alápincézett épület, így építé- donította az építést, de az
     az ún. Balogh Péter-fé-  Az adattár később rögzíti,  si időpontjuk feltételezésünk  1958-as Debrecen – Magyar
     le ház. Több internetes  hogy „Özv. Spáh Sámuelné  szerint eltérő volt.   Műemlékek sorozatában
     portál, helyismereti   Békési Mária örökösen által  Zoltai közlése szerint „1826. megjelent könyvében már
     gyűjtemény, kataszter –  vállalja debreczeni házát, dió- júl. 16-án Litsmann József  egyértelműen Litsmann a
     a korai épületet Kazay  szegi és bihari szőlőt tartozé- kőműves emeletes ház  szerző. Litsmann és Povolny
     Sámuel tulajdonának    kaival együtt vejének, Balogh  építést kezdi meg a telken,  közös munkássága máshol
     is jelöli, de ezek téves  Péternek és nejének, Laky  de Povolny Ferenc fejezte be.  is fellelhető – a Horto-
     közlések. A Déri Múzeum  Juliannának – 1819. dec. 13.” A kőműves munkát Hamser  bágyi kilenclyukú kőhidat
     történeti adattárában   Az 1780-as években a   József, az ácsmunkát Bruck- (1827–1933) Povolny tervezi,
     Zoltai Lajos a Kazay   Cegléd u. 18. sz. telek keleti  ner Erik végezte. Az építési  de Litsmann a kivitelezője.
     által a várostól 1772-  telekhatárán az utcafronttól  költség 30.000 Ft volt. A ház  Zoltai állítását erősíti, hogy
     ben megvásárolt „Patika  indulóan egy jellegzetes  udvarán – négy klasszicizáló  Balogh Péter 1828-ban pereli
     Házat” a Piac u. 1827.  földszintes, alápincézett, íves  dombormű van a homlokza- Litsmann József kőművest a
     sz. telkén jelöli, amely a  árkádos, egytraktusos barokk  ton.” A feltehetően Litsmann  ház tervének átadásáért és
     Kistemplomtól ötödik te- lakóház állt, az utcafronti  rajzát ábrázoló levéltári terv  a költségek elszámolásáért.
     lek volt. Gáborjáni Szabó  oromzatos homlokzaton 2+1  jól mutatja az alápincézett  Markos György szenátor
     Botond: Kazay Sámuel   tengelyes, ritmusában vál- utcai ház átépítését, de  felkérésére Liszkay Sámuel
     és a Debreceni Kollégium  tozó ablakokkal. Az épület a  nem is jelöli a mögötte lévő  hiteles földmérő felméri az
     c. művében részletesen  18. sz. végi cívis házaknak ún.  alápincézetlen házat. Az utcai  épületet, ennek alapján Rach-
     ír a „Patika Házról”. Az  „katonaszobás” elrendezését  frontról induló átépítés két  bauer Péter és Köhler György
     emeletes házat 1937-ben  mutatja, ahol az udvari ré- boltozott szoba szélessé- kőművesek megállapítják a
     bontották le, az Általá- szen a szobák előtt végigfutó  gében kibontja az árkádos  költségeket.
     nos Hitelbank építésekor. boltozott folyosó végét az  folyosószakaszt, és a telek  Balogh Péter bécsi tanít-
                  utcai szoba melletti részen el- szélességében egy kéttrak- tatású lányát, Balogh Terézt
     Az 1770-es várostérképen  falazták, így itt egy keskeny,  tusos épületbővítést hoz  feleségül veszi Pfanschmid
     a Cegléd utcai telek utca- egyablakos szoba keletke- létre, a földszinten boltozatos  Károly aljegyző, majd később
     fronti része és a hátsó telek  zett, ahová az elszállásolásra  kapuáthajtóval. A pincét a  tanácsnok. Zoltai a telek
     is beépített. Zoltai kéziratos  váró katonát elhelyezték.  kapuáthajtó alatti sávba is  leírásában tulajdonosként
     helyrajzi történeti anyagá- Az alápincézett lakóház- kibővíti. Az így átalakított  1840-től a Pfanschmid család
     ban a telek tulajdonosait a  hoz közvetlenül hozzáépült  földszinti részre a telek teljes  folyamatosan szerepel. 1845-
                               utcai szélességében emeletet  ben Balogh Péter meghal. A
                               épít, valamint az udvar föld- Pfanschmid család 1840-től
                               szinti ívezetes árkádsorának  itt él. Zoltai kronológiája
                               ritmusát megtartva épít rá  1840. dátummal emeletes
                               emeletet. Az épületbővítés  házat említ. Hipotézisünk
                               követi az utca íves vonalát,  szerint a ház másik háromár-
                               így az utcai homlokzaton a  kádos épületrésze kiegészít-
                               szögtörés megjelenik. Az  ve egy kiugró lépcsőházzal
                               udvari homlokzat emeletes  ekkor épült át emeletes
                               rendszere négy árkádíves le- árkádos épületté, a szerkeze-
                               hetett, a többi későbbiekben  tét tekintve nem kizárhatóan
                               épült hozzá.       Povolny Ferenc által átépítve.
                                Az irodalmi leírások   Az 1870-es várostérkép a
                               Litsmann egyik legszebb  Nagy Cegléd utcai telken már
                               házának tartják az épületet,  a jelenlegi épületkontúrokat
                               de Zoltai megjegyzése a  jelöli.

                  W W W.VAROSKOZPONT.HU  4 VÁSÁROLJON TUDATOSAN!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9