Page 3 - VKM 2018. OKTÓBER
P. 3

Címlapon a        Orsolyák októbere
      Babaszafari


                  Az október már erős átmene-
                  tet jelent az ősz és tél között,
                  ebben a hónapban – főleg
                  annak második felében –
                  már akár hó is lehet, de a
                  mínuszok egyre gyakoribbá
                  válnak. Erre emlékezetet
                  az ősi népi mondás is:
                  „Orsolyakor takarítsd be
                  káposztádat,
                  Simon-Juda hóval tömi be
                  a szádat.
                  Ha megdurvul a nyúl szőre,
                  siess fáért az erdőbe.”

      A gyermekvárás egy    Ebben a négy sorban minden
      igazi kaland a szülők  benne van, ami az Orsolya
      számára, mindemellett  nap apropóján, de október
      egy csodálatosan izgal- utolsó két hetére, sőt akár a
      mas időszak, amire nem  továbbiakra is általánosan jel-
      lehet eléggé felkészülni.  lemző. Ha napsütéses, szép,
      A Babaszafari Bababolt  akkor a következő két hónap-
      szeretné minden anyu-  ra is ez lesz a jellemző, ámha
      kának és apukának va-  esős, hideg, akkor karácso-
      rázslatossá és nyugodttá  nyig is erre kell számítani.
      tenni ezeket a napokat  De ki is volt tulajdonkép-
      azáltal, hogy segít az  pen Orsolya, akit szentté is
      összes fontos és nélkü- avattak?
      lözhetetlen babatermék  Szent Orsolya tiszteleté-
      beszerzésében.      nek első bizonyítékai a 8–9.
       Augusztusban nyitott  századból valók. Legendá-
      üzletüket Debrecenben,  jának több változata ismert,
      a Piac utca 81. szám alatt  de semmiféle történelmileg
      találjátok, ahol szakkép- hiteles adatot nem tudunk
      zett és segítőkész eladó- róla, ezért a II. vatikáni zsinat
      ik csak Téged várnak a  után törölték emléknapját a
      megszokott babapalettá- római kalendáriumból. Egyes
      nál nagyobb és kedve-  források még Orsolya nevét  lomban olvasható egy 4.  elutasította Aetherius pogány
      zőbb árukészlettel!   sem említik, csupán szüzek  vagy 5. századból szárma- herceg házassági ajánlatát,
       Legyen a családban   egy csoportjának vértanúsá- zó felirat, mely szerint egy  majd társnőivel együtt mene-
      egy vagy több gyerek,  gáról szólnak, azonban sem a  Clematius nevű ember ezen a  külni kényszerült Angliából.
      üzleteikben és webáru-  vértanúság helyét, sem idejét  helyen, ahol szüzek szenved- Egy másik forrás szerint
      házukban biztosan ráta- nem ismerjük biztosan. Annyi  tek vértanúságot, templomot  csupán három év haladékot
      láltok a legmegfelelőbb  azonban a régre nyúló tisz- építtetett az ő tiszteletükre  kért kérőjétől, mely idő alatt
      termékekre.       telet alapján valószínű, hogy  egy korábban már ott állt, de  fiatal keresztény lányok
       A 96 000 náluk vásá-  Kölnben Istennek szentelt  leégett szentély helyén. – a legenda szerint tizenegy-
      rolt kismama bizalmán  életet élő nők haltak meg hi- A legenda, amely Orsolyá- ezer – gyűltek köré, akikkel
      túl, a 2017-ben elnyert  tükért. Haláluk időpontjaként  ról és társnőiről, Aureliáról,  közösséget alapított. Társ-
      országos népszerűségi  a különböző írók más-más  Corduláról, Cumeráról és Ku- nőivel zarándokútra indult
      díj első helyezése is azt  dátumot jegyeztek fel: volt,  nigundáról hírt ad, elmond- Rómába. A kontinensre érve
      igazolja, hogy a Babasza- aki 238-ra, más 640-re tette  ja, hogy Orsolya egy brit  a Rajnán Kölnig hajóztak.
      fari több mint bababolt,  vértanú halálukat, de a legva- király leánya volt. Szépsége,  Ott a hunok, akik éppen
      egy igazi közösség!   lószínűbb, hogy valamikor a  bölcsessége és jámborsága  a várost ostromolták, elfog-
       Látogassatok el új   4. században történt.   messze földön híres volt.  ták és megölték őket.
      debreceni üzletükbe   A kölni Szent Orsolya-temp- Szüzességet fogadott, ezért     (Forrás: internet)
      a hét bármely napján!
                                        EGY HELYEN A VÁROS LEGJOBB ÜZLETEI!
          BABASZAFARI
           BABABOLT
      4025 Debrecen, Piac u. 81.           Szerkesztőség: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Tel.: +36-52/503-111, Email: magazin@varoskozpont.hu
        www.babaszafari.hu             Grafika, tördelés: Dankó Imre • Szerkesztés, reklámszervezés: Kangúr Tibor • Címlapfotó: Dankó Imre
                              Hirdetésfeladás: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Tel.: +36-30/2011-767, Email: hirdetes@varoskozpont.hu
           Nyitva tartás:            Kiadó: Cívis Ház Zrt., 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., vezérigazgató: Kováts Ákos
                              A magazinban megjelent hirdetések tartalmáért kiadónk felelősséget nem vállal. A lapban megjelenő írások
                      Megjelenik
      H-Szo.: 9-19 h • V.: 9-16 h 40 000 példányban és illusztrációk a szerzők és a kiadó kizárólagos tulajdonát képezik, azok újraközlése vagy bármilyen formá-
                              ban történő publikálása csak a kiadó előzetes, írásos engedélyével lehetséges.
                  VÁSÁROLJON TUDATOSAN!  3 W W W.VAROSKOZPONT.HU
   1   2   3   4   5   6   7   8