Page 10 - VKM 2018. OKTÓBER
P. 10

MŰVÉSZET

      – Több diplomája is van,
     melyekben a könyvtárszak
     volt a közös. Évtizedeken át            D EB R E C EN I
     munkaidejében olykor több
     művelődési ház, könyvtár
     külső és belső műszaki és
     esztétikai fejlesztéséért            LKOTÓK
     felelt, miközben fejben
     egészen másutt járt, rajzolt,
     festett. Mikor kezdődött a
     munkaidő tulajdonképpen?
      – Ha így kérdezi, akkor  GONDA ZOLTÁN
     délután, amikor hazaértem.
                               Hivatalos munkaidejében évtizedeken át művelő-
                               dési házak, könyvtárak műszaki fejlesztését végez-
                               te, de napközben fejben akkor is rajzolt és festett.
                               A délután és az este azonban mindig a vászon
                               mellett érte, hogy a napközben megszületett ötle-
                               tek, gondolatok a valóságban is megszülessenek.
                               Képeit a szín, az erő és a dinamika határozza meg.
                               Expresszív alkotásai tág teret hagynak a nézőnek
                               arra, hogy önmaga fedezze fel a látványt, megta-
                               lálja a saját gondolatvilágát. A Gonda Zoltán 75.
                               születésnapja alkalmából nyílt, „Életem mezsgyé-
                               jén” című jubileumi kiállítás a Kölcsey Központ
                               Bényi Árpád termében látható.


                               hegyek, dombok szinte bör- Norvégiában, Egyiptomban,
                               tönné változtatták számomra  Kínában, és sorolhatnám még
                               a vidéket. Szűknek éreztem  az országokat.
                               azt a világot, a levegőtlen- – 50 év után is talál még
                               séggel nem tudtam megbir- újdonságot a pusztaság, a
                               kózni. Számomra létkérdés a  rónák festészetében? Mi az,
                               tágas tér, ha a szabad termé- ami ennyi év után is újabb és
                               szetben nem látok öt-hat tor- újabb témát szolgáltat?
                               nyot a távolban, akkor nem  – Meg kell mondanom,
                               érzem magam jól. Az Alföld,  hogy első perctől kezdve
                               a Hortobágy végtelen szép- „önarcképet” festek, exp-
                               sége nagyon vonzó, ennél  resszív módon. Számomra
                               csodálatosabb vidéket nem  nem a táj szolgai lemásolása
                               ismerek, pedig igen gyak- a lényeg, hanem annak az
                               ran, sokat és akár messzire  érzésnek, annak a gondolat-
                               is utaztam, utazom. Jártam  világnak a megfestése, amit
                               Kubában, Észak-Koreában,  kivált belőlem. Így aztán szo-


     Mondhatom, hogy én a   séget adott. Ezen évek alatt
     „szabadidőmben” – reggel  megtanultam, hogy el tudjam
     nyolctól délután négyig –  raktározni érzéseimet, han-
     falakat tologattam, bútoro- gulataimat, amiket vászonra
     kat szereztem be, világítást  akarok vinni, hiszen számta-
     terveztem a könyvtárakba,  lanszor nem volt és ma sincs
     majd művelődési házakba, és  arra lehetőség, hogy az adott
     este otthon végeztem az iga- pillanatban alkossak.
     zi munkát, amikor alkottam.  – A képeit tanulmányozva
     Ráadásul még „szabadidőm- úgy tűnik számomra, hogy
     ben” is a képzőművészetben  a szabadságra, a szabad tér-
     éltem, mert egy festő nem- re olyan nagy szüksége van,
     csak akkor dolgozik, amikor  mint a levegőre.
     ecset, metszőkés, toll vagy  – Pályám kezdetén Balas-
     ceruza van a kezében, hiszen  sagyarmaton kaptam mun-
     a kompozíciót gondolatban  kát, igazgató voltam a járási
     meg is kell tervezni, erre  könyvtárban. A feladatokkal,
     pedig a napközbeni nyolc  körülményekkel semmi bajom
     órás munkaidő kiváló lehető- nem volt, ám a teret lezáró

                  W W W.VAROSKOZPONT.HU  10 VÁSÁROLJON TUDATOSAN!
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15